28 Ocak 2013 Pazartesi

Ezan Duası


Okunuşu: “Allâhümme Rabbe hâzihid-da’vetittâmmeh, ves-salâtil-kâimeh, âti Muhammedenil-vesîlete vel-fadîlete, veb’ashü makâmen mahmûdenil-lezî va’adteh.”Anlamı: “Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammed’e vesîle’yi ve fazîleti ver. O’nu, vaat ettiğin Makam-ı Mahmûd üzere dirilt’ derse, ona kıyâmet günü mutlaka şefaatim helâl olur.” (Buhârî, Ezân, 8; Ebû Davud, Salât, 28)

Bu itibarla Müslüman, ezanı duyduğunda müezzine katılmalı, onunla birlikte sözlerini tekrar etmeli, “hayye‘ales-salah ve hayye ‘alel-felah” cümlelerini duyduğundaise “lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh (güç ve kuvvet ancak Allah ile vardır)” cümlesini söylemeli, ezan bitince de yukarıdaki dua okunmalıdır.

Ezan okunurken konuşulmaz, müzik çalınmaz, selâm verilmez, hatta Kur’ân bile okunmaz. Çünkü Peygamberimiz, “Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediğini söyleyin” (Buhârî, Ezan, 7) buyurmuştur.
Ezana saygısızlık edenleri Yüce Allah,  Mâide sûresinin 58. ayetinde cahillik etmekle nitelendirmektedir.7 yorum:

 1. (vedderecetel rafiatel aliyeh) hadiste geçmiyor. İsteyen araştırsın.

  YanıtlaSil
 2. Selamunaleyküm hocam. Ezan duasıyla ilgili hadiste "vedderecetel rafiatel aliyeh" kısmı olmadığı halde bunu eklemek caiz midir? Neden Türkiyede bu eklenmiş . Bir kaynağı var mı ? Ben orjinal hadislerde "vedderecetel rafiatel aliyeh" kısmını göremedim. Bir bakıp sorumu cevaplayabilir misiniz. Allah razı olsun.
  Benim baktığım hadiste böyleydi :
  Ezan Duâsı
  Câbir bin Abdullah -radıyallahu anh-dan rivâyet olunmuşdur ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır;
  Kim ezanı işittiği zaman:

  "Ey şu tam da'vetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim! Muhammed aleyhisselâma şefâat vesîlesini ve üstünlüğünü ver. Ve onu kendisine va'detdiğin makam-ı mahmûd'a ulaşdır" derse kıyamet gününde şefâatim ona lâyık olur." (1)

  ________________________________________
  (1) Buharî, Ezan, 8; Ebû Dâvud. Salât, 37; Tirmizi, Salât, 43.

  YanıtlaSil
 3. Peygamber efendimizin hadisini değiştirmek kimsenin haddine değildir. Kulak dolgunluğumuzda ve çeşitli kaynaklarda (vedderecetel rafiatel aliyeh) ve (inneke la tuhliful miad) olduğundan bu duaları parantez içerisinde belirttik.

  Beyhakî'nin rivayetinde duanın sonunda "İnneke lâ tühlifü'l-mîâd Şüphesiz ki sen vaadinden caymazsın" ilâvesinin olduğunu öğrendim. (inneke la tuhliful miad) ifadesini de araştıralım.

  Hassasiyetiniz için teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 4. EZAN DUASI HADİSİNE YAPILAN EKLEMELER (VEDDERECETE RAFİATİL ALİYEH GİBİ)
  Bu konu neden bukadar önemli ? Hadisteki duaya birkaç ekleme yapsak ne olur.?
  Cevap : Kişi kendince bazı dualar yapabilir ancak bunu peygamberimiz söyledi o böyle rivayet etti demek çok büyük bir günahtır. Bu konuda uyarıcı birçok hadis vardır. Örnek:
  Hz. Ali (r.a.)
  Hz. Peygamber'in (a.s.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Benim ağzımdan yalan uydurmayınız! Her kim benim ağzımdan yalan söylerse ateşe girsin!"
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2  İşte size ezan duası için taradığım eserlerin listesi. Zaten hadis derlemesi yapan herkes kendine farklı bir hadis bulmuyor. Ezan duasıyla ilgili rivayetler zaten hep Buhari, Tirmizi, Nese, İbni Mace , Ahmed bin Hanbel (sünen ) gibi eserlerden alınıp farklı yayınlarca basılmıştır. Ama bakmadan, okumadan konuşuyor sanılmasın diye araştırmamın sonuçlarını burada yayınlıyorum. Bu kadar kitaba nasıl ulaştığımı aklınıza gelebilir. Evimde hadis külliyatları ve kitapları olmakla beraber birçok hadis kitap ve külliyatlarını içinde barındıran arama motorlarından da bilgilere ulaşabiliyorum. ancak bu araştırmam emin olmak için uzun sürede tamamlanmıştır. İsteyen kendisi de araştırabilir. Bütün hadis alimlerinin ittifak ettiği hadislerde kesinlikle vedderecete rafiatil aliyeh diye birşey yoktur. Bir tek inneke la tuhliful miad (Şüphesiz Sen Vaadinden Dönmezsin) kısmı bazi hadis kitaplarında ekliyse de bunu büyük hadis alimleri reddetmiş böyle bir bilgi bulunmadığını söylemişler.

  Faydalanılan Eserlerden bazıları.
  Ezan duası ..Buhari 2c 664,Ebu Davud 529,Tirmizi 211,İbn Mace 722,Nesei 681, m

  1...Sahihi Buhari...Tercümesi...Mehmed Sofuoğlu...Ötügen Yayınları...16.Cilt.
  2...Sahihi Müslim...Tercümesi...Mehmed Sofuoğlu...İrfan Yayınları...8.Cilt.
  3...Sünen-i İbn Mace...Tercümesi...Haydar Hatipoğlu...Kahraman Yayınları...16.Cilt.
  4...Sünen-i Nesei...Tercümesi...Ahmet Tekin...Kalem yayınları...8.Cilt.
  5...Sünen-i Tirmizi...Tercümesi...Osman Zeki Mollamehmetoğlu...Yunus Emre Yayınları...6.Cilt
  6...Sünen-i Ebu Davud...Redakte...İ.Lütfi Çakan...Şamil Yayınları...16.Cilt.
  7. CAMİUL EHADİS
  8. İMAM NEVEVİ (EL-EZKAR)
  9. İbn Hacer el-Askalani (Polen Yayınları)
  10. CEM'U'L FEVAİD (RUDANİ)


  Ve diğer Muhtelif Hadis Kitapları.
  DEVAMINA BAKINIZ

  YanıtlaSil
 5. 219/157- Câbîr radiyallahü anh'den Resûİüllah sallallahü aleyhi ve sellem'm şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
  — Eğer bir kimse ezanı işittiği vakit: Ey şu tamam dâ'vetin ve hazır namazın Rabbi olan Allah'ım! Muham-med'e vesileyi, fazileti ver. Onu va'd ettiğin öğülen ma¬kama gönder; derse Kıyamet Gününde şefaatim ona helâl olur.» Ahmet Davudoğlu, Büluğ’ül-Meram Tercümesi ve Şerhi, Selamet Yolları, Sönmez Yayınları: 1/252.


  CEM'U'L FEVAİD (RUDANİ)
  EZAN VE KAMETİN FAZİLETİ
  1093-Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)
  "Kim ezan sesini duyduğu zaman: "Alla-hümme Rabbe hâzihid-da'veti't-tâmmetİ ves-salâti'l-kâimeti, âti Muhammedinİ'l-vesîlete vel-fadîle, veb'ashu makâmen mahmuden ke-mâ vaadiehu" (=Ey §u tastamam çağrının ve kılınacak olan namazın sahibi olan Allahım! Muhammed'e Vesile ve Fazileti ver! Kendisi ne va'd ettiğin gibi onu Makâm-ı Mahmûd üzere dirilt!" derse, Kıyamet gününde şefa atim ona helâl olur." [Buhâri ve Sünen ashabı.]

  İMAM NEVEVİ
  EL-EZKAR
  Müezzini Ve İkamet Getireni Dinleyen Kimsenin Okuyacağı Dualar Kısmı

  Ezanın bütün sözlerine uyulup ezan tamamlandıktan sonra, Peygambe-re salât ve selâm getirilir (Allahümme Salli ve Sellim alâ seyyidina Muham-med, denilir). Sonra şu dua yapılır:
  "Allahümme rabbe hazihi'd-da'veü't-tâmmeti vessalâti'i-kâimeti, âti muhammedeniivesîlete ve'I-fazîlete,veb'ashü makâmen mahmuden* illezi vaadtehu" (BUHARİ-EZAN-614)

  273/1143- Amr b. Âs'ın oğlu Abdullah'tan (Radıyaiiaha anhümâ); [138]
  Rasûlullah'm (Saiiaiiahü aleyhi ve seiiem) şöyle dediğini duydum: "Siz bir müezzinin ezan okuduğunu işittiğinizde onun dediğini de¬yin/tekrarlayın!
  Sonra bana salevât getirin! Kim bana bir salevât getirirse Allah ona on kat fazlasıyla sevap verir.
  Sonra benim için vesile isteyin, çünkü vesile cennetteki bir mekân¬dır/makamdır ki Allah'ın (sevgili) kullarından olana verilir. Ben o kişi olma¬yı umarım. Kim benim için (Allah'tan) vesile isterse ona şefaat ulaşır." [139]

  278/1148- Câbir b. Abdullah'tan (Radıyaiiahu anh): [155]
  RaSÛlullah (Sallaltaha aleyhi ve setlem) dedi ki:
  "Kim ezanı dinleyip (bitirdiğinde) şöyle derse kıyamet günü şefaat kendisine mutlaka ulaşır/faydalı olur:
  Allahümme! Rabbe hâzihİ'd-Da'veti't-Tâmme, ve's-Satâti'l-Kâİme!
  Âti Muhammedeni'l-Vesilete ve'l-Fadîlete ve'b'ashü Makamen Mah¬muden i '1-11 ezî ente veadteh."
  §Duanın tercemesi:
  "Allah'ım! Ey bu mükemmel çağrının ve yapılan duanın Rabbi! Hz. Muhammed'e vesile ve fazilet (derecesi) ver! Vadettiğin şekilde onu yüce/övgüye lâyık bir makamda hasret (dirilt)!" [ [156] İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, el-Fethu’r-Rabbani Tertibi, Ensar Yayıncılık: 4/214-215.
  İbn Hacer el-Askalani

  Polen Yayınları

  2. CİLT 10. BÖLÜM : EZAN
  8. Ezan Duası

  614- Câbir İbn Abdullah Hz. Peygamber'in şöyle buyur¬duğunu nakletmiştir:
  "Her kim ezam işitince Bu tam çağrının ve kılınacak namazın Rabbi ey Ulu Allahım! Muhammed'e vesileyi ve fazileti ver! Onu vaad ettiğin tnakam-ı mahmûda eriştir1 şeklinde dua ederse kıyamet günü ona şefaat etmem helal olur.]


  Hadis » Kütübü Sitte » NAMAZ BÖLÜMÜ » Ezanın Fazileti
  Fasil : NAMAZ BÖLÜMÜ

  Konu : Ezanın Fazileti

  Ravi : Cabir

  Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ezanı işittiği zaman kim: "Allahümme Rabbe hazihi`d-da`veti`t-tamme ve`s-salati`l`kaime ati Muhammedeni`l-Vesilete ve`l`fadilete veb`ashu makamen mahmudenillezi va`adtehu. (Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammede Vesile`yi ve fazileti ver. O`nu, va`adettiğin -bir rivayette va`adettiğin üzere- makam`ı Mahmud üzere ba`s et (dirilt)" derse, ona Kıyamet günü mutlaka şefaatim helal olur."
  HadisNo : 2438  YanıtlaSil
 6. . Buharî'nin, Ali b. Ayyâş-Şuayb b. Ebû Hamza-Muhammed b. el-Münkedir-Câbir b. Abdullah'tan aktardığına göre, Allah'ın Resulü buyurdular ki: "EZANı duyan kişi bu sırada Allâhumme Rabbe hâzihi'da'veti't-tâmme ve's-salâtil kâimeh, âti Muhammeden el-vesîlete vel-fadîlete ve'b'ashu makâmen Mahmûden ellezî vaadtehu (= Allah'ım, Kusursuz çağrının ve kılınacak namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed aleyhisselâm'ın (bizlere) aracı olmasını ve üstünlükler ihsan et. Bir de kendisine va'd ettiğin Makâmu Mahmûd'u (övgülere layık yeri) verip oraya ulaştır' derse, kıyamet gününde benim şefaatime kavuşur" Buhari, EZAN, 8

  D529 Ebû Dâvûd'un, Ahmed b. Muhammed b. Hanbel-Ali b. Ayyâş-Şuayb b. Ebû Hamza-Muhammed b. el-Münkedir-Câbir b. Abdullah isnadıyla aktardığına göre, Efendimiz buyurdular ki: "EZANı duyan kişi bu sırada Allâhumme Rabbe hâzihi'da'veti't-tâmme ve's-salâtil kâimeh, âti Muhammeden el-vesîlete vel-fadîlete ve'b'ashu makâmen Mahmûden ellezî vaadtehu (= Allah'ım, Kusursuz çağrının ve kılınacak namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed aleyhisselâm'ın (bizlere) aracı olmasını ve üstünlükler ihsan et. Bir de kendisine va'd ettiğin Makâmu Mahmûd'u (övgülere layık yeri) verip oraya ulaştır' derse, kıyamet gününde benim şefaatime kavuşur" Ebu Davud, Salat, 37  Abdullah b. Amr (r.a.)’den rivâyete göre, bizzat kendisi Peygamber (s.a.v)’den şöyle buyurduğunu işitti: “Müezzini EZAN okurken işittiğinizde onun söylediklerini aynen söyleyiniz. Sonra bana salavat getiriniz. Kim bana bir kere salevat getirirse Allah o kimseye on kere rahmet eder. Sonra bana vesileyi dileyiniz. Vesile; Cennet’te bir derecedir ki Allah’ın kullarından sadece bir kula layıktır. Onun da ben olmamı temenni ederim. Her kim bana vesileyi dilerse kendisine şefaatim helal olur.” Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.Muhammed Buhârî diyor ki: Abdurrahman b. Cübeyr, Kureşî’dir. Mısırlıdır ve Medînelidir. Abdurrahman b. Cübeyr b. Nüfeyr ise Şamlıdır. Tirmizi, Menâkıb, 1


  B4719 Şuayb ibnu Ebî Hamza, Muhammed ibnu'1-Munkedir'den; o da Câbir ibn Abdillah(R)'tan tahdîs etti ki, Rasûlul-lah (S) şöyle buyurmuştur: "Her kim EZAN okunurken tamâmını işitip dinlediği (ve müezzinin söylediği kelimeleri söyleyip bitirdiği) zaman Allâhumme Rabbe hâzihVd-da'vetVt-tâmme ve's-salâtVl-kaaime âti Muhammeden eUvesîlete ve'l-fadîlete ve'b'ashu makaa-men Mahmûdenellezî vaadtehu (= Yâ Allah! Ey bu tam da'vetin ve kılınmak üzere olan bu namazın Rabb'i! Muhammed'e vesîleyi, fa-dîleti ihsan et, bir de kendisine va'd ettiğin Makaamu Mahmûd'u ve¬rip oraya vardır -da şefaatçi kıl-) diye duâ ederse, o kişiye kıyamet gününde şefaatim ulaşır." Bu hadîsi Hamza ibnu Abdillah, babası Abdullah ibn Umer'-den; o da Peygamber(S)'den olmak üzere rivayet etti Buhari, Tefsir, (Benî İsraîl) 11

  YanıtlaSil
 7. HM14877 Cabir b. Abdullah'tan (Radıyallahü anh): Rasülullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) dedi ki: "Kim EZANı dinleyip (bitirdiğinde) şöyle derse kıyamet günü şefaat kendisine mutlaka ulaşır/ faydalı olur: "Allah'ım! Ey bu mükemmel çağrının ve yapılan duanın Rabbi! Hz. Muhammed'e vesile ve fazilet (derecesi) ver! Vadettiğin şekilde onu yüce/ övgüye layık bir makamda haşret (dirilt)!" İbn Hanbel, III, 355


  Bir başka Hadisi Şerifte şöyledir ki birçok hadis kitabında geçer.
  Sa’d İbni Ebî Vakkas (r.anh)’den rivayet edildiğine göre, Resullullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim müezzini işittiği zaman: Tek olan ve ortağı bulunmayan Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve resûlü olduğuna şahitlik ederim. Rab olarak Allah’tan, resûl olarak Muhammed’den, din olarak İslam’dan razı oldum, derse, o kimsenin günahları bağışlanır.”
  Kaynak: Müslim, Salât 13. Ayrıca bk. Tirmizî, Salât 42; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4
  Görüldüğü gibi bu kadar büyük hadis alimi ve onlardan alıntı yapan birçok hadis kitaplarında vedderecete rafiatil aliyeh diye birşey yok. Tutup da Sarıçizmeli Mehmed Ağa şöyle de demiş gibi sözlere itibar edemeyiz.
  Maalesef arapça metinleri silmek zorunda kaldım çünkü karakter sayısı fazla olunca site kabul etmiyor.
  Allah'u Teala cümlemizi Resulullah'ın gösterdiği yolda yürümeyi nasib ve müyesser eylesin. Amin velhamdülillahiRabbilalemin.

  YanıtlaSil